AAG podal pripombe na “Osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave”

Vir.: AAG

Alpe Adria Green (AAG) je na Ministrstvo za okolje in prostor v predpisanem roku s strani MOP, 30.07.2018 posredoval Pripombe, mnenja in zahteve na Osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019 (Odlok2019)

rjavi medved

1. Stališče AAG je zahteva, da se odstrel (odvzem iz narave) rjavega medveda in volka NE izvede v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019, kot predvideva 5. člen Odloka2019 (za medvede od 1. oktobra 2018 do 30. aprila 2019; za volkove od 1. oktobra 2018 do 31. januarja 2019 in od 1. do 30. septembra 2019). V načrtovalskem obdobju je predviden odvzem 200 osebkov medveda iz narave, od tega 175 osebkov z odstrelom in 25 zaradi izgub (povoz in druge oblike smrtnosti). V življenjskem prostoru volka je predviden odvzem 11 volkov (Priloga 1).

2. AAG zahteva, da se Odlok o ukrepu odvzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019 NE sprejme, ampak odpravi in postopek sprejemanja Odloka2019 ustavi.

3. AAG tudi zahteva vstop v postopek kot organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave.

4. Obenem AAG zahteva tudi da se opravi javna predstavitev Odloka2019, a izven počitniškega časa.

AAG zgornji stališči na kratko utemeljuje predvsem s sledečim, kar pa niso edine pripombe in nedoslednosti Odloka2019:

5. Tako gradivo Zavoda za gozdove (ZGS) kot Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) , ki sta strokovni podlagi Odloka2019, namerno zavajata vlado in širšo javnost, da sta populaciji medveda in volka v Sloveniji del širše populacije izven Slovenije, namreč skupaj s Hrvaško in da je zato odvzem dovoljen, češ, saj gre za veliko populacijo (več tisoč osebkov), pri čemer ne bi bilo poslabšanja ugodnega stanja medveda in volka (test 3 po smernicah EU) zaradi Odloka2019.

6. Slovenija in Hrvaška sta fizično ločeni državi z rezilno žico in visoko ograjo, ki preprečujeta prehod med državama tako medvedu kot volku. To je dejstvo, ki je že dolgo poznano obema ”strokovnima” organizacijama, ki tega nista hoteli upoštevati niti pri lanskem podobnem odloku (kljub našim pripombam), niti pri letošnjem Odloku2019. Zato je očitno, da gre za namerno zavajanje, da bi lahko upravičili odstrel. S tem pa sta obe organizaciji postavili svojo strokovnost pod vprašaj oziroma je njuno stališče nestrokovno in odstrel posledično neutemeljen.

7. Zahtevamo tudi strokovno analizo vpliva ograje na mejah Slovenije proti Hrvaški za mobilnost medveda in volka. O tem nima javnost nobenih podatkov. ZGS in ZRSVN v svojih strokovnih mnenjih ponovno ignorirata to dejstvo. Ob tem pa, ko je teritorij volka in medveda bistveno zmanjšan in podatki o populaciji skupaj s Hrvaško niso več uporabni, še vedno navajata skupno število medveda in volka, s čimer naj bi utemeljila ugodno stanje. Tudi zato AAG nasprotuje odstrelu po Odloku2019, saj je osnovan tudi v tem delu (torej izgovor na skupno populacijo s Hrvaško) neznanstveno. Še več, zaradi zapore meje proti Hrvaški lahko pričakujemo zgostitev volka in medveda na manjšem ozemlju v Sloveniji, saj se ne more širiti, kot se je lahko pred namestitvijo ograje. Obenem pa bo prišlo še do širitve obeh zveri v druga področja Slovenije.

8. Glavni razlog za odstrel obeh vrst naj bi bil ”družbena nesprejemljivost” (test 1 EU) medveda in volka v Sloveniji. Pri tem ZGS navaja sedem let staro anketo (selektivno anketiranje je sploh vprašljiva metoda) iz leta 2011, po kateri naj bi šlo za družbeno nesprejemljivost obeh vrst živali, med interesnimi skupinami lovcev in rejcev domačih živali. Družbena nesprejemljivost pa naj bi upravičila zmanjševanje populacije v takem obsegu, čeprav je jasno, da korelacija med odstrelom in družbeno sprejemljivostjo ni bila nikoli raziskana.

9. AAG zahteva, da se javno objavijo tudi lokacije v Sloveniji, kjer poteka dejavnost reje drobnice in drugih domačih živali brez problemov z volkovi ali medvedi in da se spremeni kmetijska politika, ki zdaj napačno podpira rejo drobnice v področjih medveda in volka ter njihovi soseščini.

10. Še več, strokovno mnenje o tem je naslednje:

V Analizi učinkovitosti odstrela volkov za zmanjševanje škod na domačih živalih (projekt Life+ SloWolf; avtorji Miha Krofel, Rok Černe in Klemen Jerina) so podane ugotovitve: »S korelacijsko analizo nismo ugotovili nobenih vplivov odstrela volkov na višino škod. Učinkov ni bilo zaslediti niti, ko smo med seboj primerjali najbolj ekstremna leta. Pri korelaciji z več spremenljivkami je obseg škod najbolj koreliral s številom ovac v Sloveniji. Naši rezultati se ujemajo z izsledki tujih raziskav.« In nadalje: »Ker so škode na drobnici v Sloveniji resen problem in ker odstrel volkov ni imel učinka, priporočamo, da se prihodnje napore in sredstva usmeri predvsem v ukrepe, ki škode učinkovito preprečujejo – na primer prehod na manj konfliktne rabe prostora ali izboljšanje varovanja drobnice z uporabo varnih ograd in pastirskih psov.«

11. In seveda, da bi še bolj upravičili odstrel ZGS in ZRSVN trdita, da ni drugih zadovoljivih možnosti (test 3 po EU) obrambe pred škodami na rejnih živalih, kar naj bi bil glavni vzrok za ”družbeno nesprejemljivost”. Pri tem zavestno izpuščata možnosti uporabe evropskih sredstev za nastavitev pastirjev in psov (ne zgolj psov), kot se je včasih paslo in še dandanašnji lahko vidimo po Bosni in na Hrvaškem. S tem obe ustanovi izgubita kompetence strokovnosti, ker ignorirata strokovno dobro rešitev, ki bi odpravila ”družbeno nesprejemljivost”.

12. Utemeljevanje z ”družbeno nesprejemljivostjo” s strani obeh zavodov na osnovi ankete iz leta 2011 izgubi vso verodostojnost, ko nasproti temu postavimo peticijo proti odstrelu medveda in volka iz leta 2016 s skoraj 3.000 podporniki. O njej je javnost obvestil tudi AAG na svoji strani:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2016/11/15/kdo-ima-interes-za-pobijanje-slovenskih-velikih-zveri-volka-in-medveda/

Najdemo jo na povezavi:

https://www.pravapeticija.com/peticija_proti_odstrelu_rjavega_medveda_in_volka

13. Nastavitev pastirjev je namreč financirana z evropskimi sredstvi po Programu razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, ki si ga lahko ogledamo na spodnji povezavi, kjer dobimo tudi konkretne rešitve s pastirjem. Tako ZGS kot ZRSVN napačno tolmačita razmere v Sloveniji, da so izkoriščene vse možnosti varovanja čred pred volkom in medvedom oziroma, da nekatere rešitve (električna ograja, pes…) ne prinašajo zadovoljivih rezultatov. Pri tem pa ne navajata koliko čred se varuje s pastirjem in psi in ali so škode nastale tudi tam, kjer so bili pastirji (v izmenah seveda). Zahtevamo, da se pri objavi škod zaradi volka ali medveda obvezno navede ali so bile domače živali varovane s pastirjem ali ne. Normalno je, da se čreda varuje s pastirjem in dvema psoma , kadar je na prostem in kadar je v hlevu. Dokler to varovanje ne bo vzpostavljeno, niso bile izkoriščene vse možnosti in Odlok2019 krši evropsko direktivo in našo zakonodajo. To varovanje bi zmanjšalo škodo na nič.

14. Za dokaz navajamo brošuro z naslovom: ”Reja domačih živali in sobivanje z zvermi – Varovanje drobnice pred velikimi zvermi, 2016, Zavoda za gozdove in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Navajamo odstavek iz Programa o financiranju pastirjev (stran 7): ” V okviru ukrepa KOPOP iz PRP 2014–2020 (operacija Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri) so na voljo tudi podpore rejcem na območju pojavljanja velikih zveri, in sicer za plačilo dodatnih stroškov zaradi varovanja črede (nočne ograde, varovanje črede s psi in varovanje s pastirjem). Preventivni ukrepi so nujni tudi zato, ker zmanjšajo tveganje za vložek v rejo živali.”

http://www.program-podezelja.si/images/Varovanje-zivali-pred_zvermi03082016.pdf

15. AAG predlaga in zahteva obvezno zaposlitev pastirjev z dvema psoma, preventivno in kjer prihaja do škod. Sredstva za to so, kot smo navedli z viri. Gre zato, da se škode odpravijo, ne pa, da jih omogočamo z nepravilnim in nezadostnim varovanjem in s stimuliranjem reje domačih živali na neprimernih območjih in nezadostno varovane. Opozarjamo, da gre pri nezadostnem varovanju tudi za kršenje evropske zakonodaje o zavarovanih zvereh, saj niso izkoriščene vse možnosti za preprečevanje škod.

16. Prav tako niso izkoriščene možnosti drugih dejavnosti na podeželju namesto reje živali medvedu in volku pred nosom v osrednjem območju (test 3 EU). To so razmeroma nove dejavnosti tudi na področjih, kjer jih prej ni bilo in so posledica subvencij. Zaradi subvencij zdaj predlagajo odstrel. Predlagamo, da se subvencije za te dejavnosti na osrednjem območju volka in medveda ukinejo in se da možnosti za preusmeritev v nekonfliktne dejavnosti. Tudi zaradi odsotnosti tega ukrepa država z Odlokom2019 krši evropsko direktivo in našo zakonodajo.

17. V letih 2016 in 2017 pa smo lahko na TV spremljali oddaje, v katerih so predstavili kmetovalce, ki konfliktov z volkovi in medvedi nimajo, celo kljub odsotnosti pastirjev. Primere dobre prakse kaže uveljaviti tudi drugod. To je še ena od neizkoriščenih možnosti, zaradi česar sta ”strokovni” mnenji ZGS in ZRSVN napačni in škodljivi za obe zveri, ki sta zavarovani.

18. Opozarjamo tudi na različne podatke o odstrelu med ZGS in ZRSVN. Slednji navaja v svojem strokovnem mnenju odvzem 225 medvedov, od tega odstrel 200 medvedov, 25 pa kot izgube. Še dodatno pa 5 medvedov ob ponavljajočih škodnih dogodkih. Take številke jim je poslal ZGS in ZRSVN se je z njimi strinjal. To je porazno za ZRSVN, ob vsakih številkah odstrela, saj nočejo izkoristiti vseh možnosti po evropski zakonodaji. To je dokaz, kako ZRSVN nekritično deluje in dejansko ne varuje tega dela narave, kar smo v zgornjih točkah argumentirali.

19. K naši argumentaciji dodajamo tudi pravno študijo Daške Levstik, z naslovom Pravno varstvo volkov v Sloveniji (24.julij 2018), v kateri je, poleg argumentacije proti odstrelu volka, tudi več argumentov za zaščito medveda proti odstrelu. Najdemo jo na povezavi:

https://www.pamfil.si/clanki/2018/7/24/pravno-varstvo-volkov-v-sloveniji

20. V Odloku2019 je popolnoma odsoten podatek in predpis, kaj naj se zgodi s poginulimi zvermi, posebej kaj z odstreljenimi, kaj s ponesrečenimi. Omenjen je le odvzem vzorcev in evidenca. Če je ravnanje s kadavri poginulih zveri (posebej za medveda, posebej za volka) kje drugje predpisano, bi to moralo biti navedeno konkretno (predpis, členi) v Odloku2019. Kako je zagotovljena sledljivost celotne mase odstreljenega medveda in volka. Ali gre v sežig (kremiranje)? Zahtevamo konkretne odgovore, če so v drugih predpisih – predpis in člen.

21. Prav tako ni navedeno v Odloku2019, katera pravna ali zasebna oseba je lastnik kadavra medveda in volka. Ali je lastnik kadavra država? Po našem razumevanju je lastnik država. Ali ga naprej proda ali pokloni? Posebej tudi ali se odvzemajo tako imenovane trofeje ustreljenih ali drugače poginulih živali. Zahtevamo konkretne odgovore, če so v drugih predpisih – predpis in člen.

22. Prav tako ni navedeno v Odloku2019, ali je dovoljeno poginule medvede in volkove (posebej za odstreljene, posebej za ponesrečene) uporabiti za prehrano ljudi in če da, po kakšnem protokolu in kje. Kakor kaže pogled na splet, se prodajajo na primer medvedje pečenke. Ali so te od odstreljenih medvedov po tem in prejšnjih odlokih? Zahtevamo konkretne odgovore, če so v drugih predpisih – predpis in člen.

23. Prav tako ni navedeno, ali se z Odlokom2019 odstrel komurkoli zaračuna, na primer tujcu in kakšne so tarife (primerjaj s Hrvaško) ali to ni dovoljeno. Kdo je morebitni prejemnik tega denarja? Zahtevamo konkretne odgovore, če so v drugih predpisih – predpis in člen.

24. Zahtevamo odgovor na članek v Dnevniku iz 2006 v luči Odloka2019. Kakšne bi bile posledice odstrela po Odloku2019 za namene prehrane? Kakšna je sledljivost mesa in kakšen je tok denarja? Povezava na članek z naslovom: Jedilni listi bodo kmalu brez medvedjih šap

https://www.dnevnik.si/192580

25. Niti v strokovnih mnenjih ZGS in ZRSVN niti v Odloku2019 ni omembe odstrela jelenjadi, srnjadi in divjih prašičev, ki je zelo velik, več tisoč in deset tisoč živali, po mnenju nekaterih lovcev prevelik, gozdarji ga pa zagovarjajo; in močno zmanjšuje prehranske možnosti zveri, posebno volka. Kako to, da ZGS in ZRSVN to ne zanima v povezavi z volkom in medvedom. Morda zato bolj napadajo domače živali! AAG zahteva izdelavo primerjalne študije, kako vpliva ta odstrel na prehranske možnosti volka, medveda in risa. Omenjena divjad ni zavarovana, vendar pa bi moralo obstajati strokovno znanstveno gradivo o vplivu odstrela tiste nezavarovane divjadi na zaščitene zveri.

AAG zahteva in zato tudi nasprotuje Odloku2019, strokovno obdelavo tega vpliva.

Saj je očitno, da sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano popolnoma neusklajena. Vsaj ZRSVN bi moral zahtevati in izdelati znanstveno gradivo o tem vplivu, ne pa, da ta vpliv ignorira.

26. Za enega od pregledov omenjenega odstrela navajamo članek z naslovom: Noro, koliko živali so lani postrelili lovci (3.2.2018), ki je na povezavi:

https://www.zurnal24.si/slovenija/noro-koliko-zivali-so-lani-postrelili-lovci-304412

27. Za nezaščiteno divjad je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki mu ZGS dostavi predlog odstrela. In kot kaže, je dejansko ZGS krivec za zmanjšanje prehranskih možnosti volka in medveda. Po drugi strani pa za oba predlaga odstrel, češ, da se prehranjujeta z domačimi živalmi in delata škodo. In krog je sklenjen v ZGS! Situacijo ilustriramo z navedbo članka (1.8.2017) z naslovom: Povečan odstrel jelenjadi – gozdarji za, lovci proti. Članek je na povezavi:

https://www.lokalno.si/2017/08/01/179983/aktualno/DL_Povecan_odstrel_jelenjadi___Gozdarji_za__lovci_proti/

28. AAG sprašuje novinarsko javnost, ali bo kdo raziskal tok denarja ob vseh teh odstrelih! Kajti močno sumimo, da je za odstreli interes kapitala. Vpletenosti ministrstev, ki so odločevalci, ni mogoče spregledati. Stroka pa naj bi se temu interesu prilagodila…….

Dodaj odgovor