Povprečnina Slovenski občini po novem 573,5 EUR

Kaj je povprečnina za Občine? Zakon določa tematiko sledeče:

(1) Povprečnino za naslednje proračunsko leto ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po metodologiji iz drugega odstavka prejšnjega člena  za pretekla štiri leta, pri čemer upošteva vsakokratno inflacijo na letni ravni, inflacijo v letu, v katerem se povprečnina ugotavlja, ter predvideno inflacijo v letu, za katero se povprečnina ugotavlja.

(2) Pred predložitvijo državnega proračuna v državni zbor vlada sklene dogovor z reprezentativnimi združenji občin s katerim se predvidijo vrsta in obseg dodatnih nalog občin, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje občinskih nalog, in višina povprečnine v naslednjem proračunskem letu.

(3) Povprečnino določi državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

Aktualno dogajanje s to tematiko pa je bilo sledeče:

Marjan Šarec je na Facebooku objavil: Z ministrom za finance, ministrom za javno upravo in s predstavniki občinskih združenj smo podpisali pismo o nameri o višini povprečnine za prihodnje leto. Ta bo znašala 573,5 evra. Veseli me, da je bil dosežen dogovor, ki je tudi prvi korak za dobro sodelovanje med vlado in občinami.

Dodaj odgovor