Dr. Anže Logar: Je odločanje UE Ljubljana v primeru gradnje kanala C0 res nepristransko in zakonito?

Ali Upravna enota Ljubljana v primeru razlastitve kmetijskih/gozdnih zemljišč ob Savi na območju med Brodom in Ježico res odloča strokovno, nepristransko in zakonito?

Poslanec dr. Anže Logar je na Ministra za javno upravo Rudija Medveda naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z odločanjem Upravne enote Ljubljana.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

ravnanje Upravne enote – izpostava Moste Polje pri izdaji gradbenih dovoljenj za kanalizacijski kanal C0 čez ljubljansko vodovarstveno območje je bilo z več vidikov sporno, o čemer priča ‘samopriznanje’ spornosti gradbenega dovoljenja s strani predstojnika te izpostave mag. Ladislava Košička na seji parlamentarnega odbora za kmetijstvo maja 2019, kakor tudi odločitev Ministrstva za okolje in prostor, ki je zahtevalo predhodni vpogled v vse odločitve upravne enote v zvezi s kanalom C0. O tem je na izredni seji DZ dne 22. 11. 2019 govoril minister Simon Zajc.

Upravna enota – izpostava Moste Polje je v tem primeru ravnala izrazito v interesu in v prid Mestni občini Ljubljana in ne kot neodvisno strokovno telo, kot del državne uprave v širšem pomenu, ki presoja nepristransko glede na vsa relevantna dejstva.

Ali bo Ministrstvo za javno upravo opravilo kakršen koli nadzorstveni pregled za ugotavljanje morebitnih konfliktov interesov (zaradi osebnega poznanstva) in/ali pristranskega ravnanja?

Ali Upravna enota Ljubljana v primeru razlastitve kmetijskih/gozdnih zemljišč ob Savi na območju med Brodom in Ježico odloča strokovno, nepristransko in zakonito?

Vodja izpostave Marija Remškar je namreč ravno v teh dneh ugodila Mestni občini Ljubljana in zapovedala razlastitev zasebnih zemljišč. Pritožba ne zadrži izvršitve, kar pomeni, da bo MOL lahko nemudoma začela vpisovati lastništvo nad zemljišči, v katere je posegla brez soglasja lastnikov in brez(!) ustreznega gradbenega dovoljenja.Ob tem je zavajala tudi Evropsko komisijo, ki je sofinancirala projekt ‘Sava – reka, ki povezuje’. O tem priča tudi dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (priloženo), v katerem med drugim piše: »Na podlagi izvedenega pregleda je bilo ugotovljeno, da pri izvedbi operacije niso bili izpolnjeni pogoji javnega razpisa glede lastništva predmeta operacije«. MOL je namreč izvedel gradbena dela, brez da bi bil lastnik zemljišč in imel pravico graditi, projekt pa prijavil kot nezahteven objekt (podobna praksa kot pri kanalu C0!)  in tako zavajal relevantne deležnike pri pridobitvi vseh dovoljenj, kakor tudi Evropsko komisijo. MGRT je na podlagi tega MOLu poslal zahtevek za povračilo sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe o sofinanciranju.

Ob tem bode v oči navedba predstojnice izpostave Marije Remškar v odločbi upravne enote, kjer zapiše, da se do vseh navedb razlaščencev, ki opozarjajo na to, da so bila soglasja pridobljena na sporen način, ne bo opredeljevala. Zapiše: »Upravni organ se do takih navedb razlastitvenega zavezanca ni opredeljeval, saj je ugodil primarnemu zahtevku razlastitvene upravičenke za razlastitev«.

V zvezi s tem ministra za javno upravo sprašujem:

Ali Upravna enota Ljubljana deluje nepristransko in zakonito, s tem ko želi s svojo odločbo za nazaj legalizirati nezakonito ravnanje MOL v zvezi s pridobitvijo evropskih sredstev za projekt Sava – reka ki povezuje«?

To ne-nazadnje v odločbi št. 352-82/2019-25 Marija Remškar, predstojnica UE tudi priznava, saj zapiše: »V kolikor razlastitvena upravičenka ne bo uredila lastništva in izkazala pravice graditi (za projekt, ki je že več kot dve leti zgrajen!) na predmetnih nepremičninah, bo prejeta sredstva dolžna vrniti.« Kako bo ministrstvo zagotovilo zaupanje državljank in državljanov v strokovnost in nepristranskost ter zakonitost ravnanja upravnih enot, če Upravna enota Ljubljana tako očitno ravna v prid močnejše stranke v postopku na škodo (bistveno šibkejšega) posameznika?

Ali je za ministrstvo pomembnejša ohranitev evropskih sredstev, ki so pridobljena na nezakonit način, kot varovanje ustavne pravice do zasebne lastnine? 

Navedite dnevnik vseh stikov, ki so jih imeli uslužbenci in funkcionarji Upravne enote Ljubljana s predstavniki MOL z navedbo oseb, datumov in vsebine sestankov ter lokacije (UE oz njihove izpostave ter MOL) od 1. 1. 2013 do danes.

Ali je po vašem mnenju sporno izveden projekt brez izpolnjenih pogojev iz javnega razpisa lahko podlaga za kasnejšo razlastitev zasebnih lastnikov zemljišč, na katerih je bil objekt zgrajen?

Kaj odgovarjate lastnikom zemljišč, ki so bili dvakrat oškodovani – najprej jim je občina brez njihovega soglasja na njihovem zemljišču zgradila občinski objekt, sedaj pa jim ga na podlagi odločbe upravne enote še lastniško odvzema?

Ali boste uvedli nadzor nad omenjeno odločitvijo UE, ki v temelju ruši zaupanje posameznika v vladavino prava in nepristranskost upravnega aparata države?

Dodaj odgovor