EU: 101,2 milijona evrov za okolje in podnebne ukrepe

Evropska komisija je danes napovedala naložbo v višini 101,2 milijona evrov za najnovejše projekte v okviru programa LIFE za okolje in podnebne ukrepe. S financiranjem bo podprla deset velikih okoljskih in podnebnih projektov na Cipru, v Estoniji, Franciji, Grčiji, na Irskem, v Latviji, na Slovaškem, Češkem in v Španiji, ki bodo pripomogli k prehodu Evrope na trajnostno gospodarstvo in podnebno nevtralnost.

Integrirani projekti izboljšujejo kakovost življenja državljank in državljanov, saj državam članicam pomagajo zagotavljati skladnost z zakonodajo EU na šestih področjih, ki zajemajo naravo, vodo, zrak, odpadke, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje podnebnim spremembam. Ti projekti podpirajo usklajeno izvajanje okoljske in podnebne zakonodaje na velikih območjih ter pridobivajo sredstva iz drugih virov EU ter od nacionalnih in regionalnih akterjev in zasebnih vlagateljev.  Z naložbo iz programa LIFE bo mobiliziranih tudi 6,5 milijarde evrov dodatnih sredstev, saj lahko države članice uporabijo tudi druge vire financiranja EU, vključno s kmetijskimi, regionalnimi in strukturnimi skladi ter programom Obzorje 2020, pa tudi nacionalne sklade in naložbe zasebnega sektorja.

Veliki projekti bodo podprli evropski zeleni dogovor in cilj EU, da postane prva podnebno nevtralna celina do leta 2050. Pripomogli bodo k obnovitvi in ohranitvi ekosistemov in vrst, od katerih smo vsi odvisni, prehodu na krožno gospodarstvo, izboljšanju kakovosti zraka in vode, spodbujanju trajnostnega financiranja in povečanju odpornosti proti podnebnim spremembam v Evropi.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_251

Dodaj odgovor