Pričetek ocenjevanja škode in zbiranja intervencijskih stroškov požara na Krasu

Na podlagi Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode smo izdali sklep, s katerim se prične ocenjevanje škode zaradi posledic požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022. Istočasno smo pozvali sodelujoče operativne enote na intervenciji, da posredujejo kratko poročilo o izvedenih aktivnostih in višino intervencijskih stroškov.

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic požara na Krasu

Neposredna škoda na stvareh se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stavbah oziroma na infrastrukturi v občinah Komen, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko med 17. julijem in 1. avgustom.

Občinske komisije v navedenih občinah ocenijo škodo na obrazcih 1, 3, 4, in 5 do 31. avgusta 2022, podatki iz obrazcev pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda. Pri stvareh, ki so kulturna dediščina je potrebno vključiti strokovnjake iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na transportni infrastrukturi Ministrstvo za infrastrukturo. Tudi to škodo ocenjujejo do 31. avgusta 2022.

Poziv za posredovanje poročil o izvedenih aktivnostih in višine intervencijskih stroškov

Vse operativne enote, ki so sodelovale v intervenciji požara v naravnem okolju na Krasu, smo pozvali, da nam najkasneje do 29. avgusta 2022 posredujejo poročilo o izvedenih aktivnostih vključno z  intervencijskimi stroški (z in brez DDV), nastalih ob gašenju požara v naravnem okolju. Intervencijski stroški se praviloma izkazujejo le za čas trajanja intervencije, to je od 17. julija do 1. avgusta 2022.

Država bo intervencijska sredstva povrnila za tiste upravičene stroške intervencije, ki še niso bili povrnjeni iz drugih virov, kot na primer zavarovalnice in donacije.

Zbrani podatki bodo vključeni v poročilo za Vlado Republike Slovenije o intervencijskih stroških ter v vlogo za dodelitev sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije. 

Poročila morajo biti poslana v elektronski obliki na naslov urszr@urszr.si in branko.sojer@urszr.si.

Prepoznani stroški intervencije so:

  • stroški pripadnikov enot in služb (gasilci, Civilna zaščita in drugi sodelujoči),
  • materialni stroški enot in služb (gasilci, Civilna zaščita in drugi sodelujoči),
  • nujni stroški intervencije in vzpostavitve infrastrukture,
  • stroški zaščitnega ukrepa evakuacije.

Občine smo pozvali naj nam posredujejo tudi podatke o:

  • primerni porabi občine za leto 2022 oziroma koliko je bila v navedenem letu višina 1,5 odstotka primerne porabe,
  • višini sredstev v proračunski rezervi (49. člen Zakona o javnih financah),
  • višini sredstev, porabljenih iz proračunske rezerve oziroma iz katere proračunske postavke so pokrili stroške, nastale ob požaru na Krasu.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo neposredno ali preko izpostav v začetku meseca septembra izvedli verifikacijo izkazanih stroškov. Enako velja tudi za priznavanje stroškov reševalnih sestavov.

Skupna analiza intervencije po požaru na Krasu je načrtovana za 8. septembra 2022. Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije bomo do 15. septembra 2022 pripravili končno poročilo o intervenciji.

Dodaj odgovor